Algemene leveringsvoorwaarden Hondensportvereniging “KC Hoeksche Waard”

Artikel 1: Begrippen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: KCHW: De Kynologen Club Hoeksche Waard die op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt. De cursist: de wederpartij van de KCHW. De overeenkomst:de overeenkomst waarbij de KCHW zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit. Elke cursist / lid is door zijn lidmaatschap bij de KCHW zonder uitsluitingen akkoord gegaan met het onderstaand reglement.

 

Artikel 2: Inschrijving cursus.

De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de KCHW. Dit dient schriftelijk te geschieden. De aanmelding is bindend wanneer de cursist het inschrijfformulier volledig ingevuld opgestuurd heeft aan de KCHW. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd verreist. De cursist ontvangt van de KCHW na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk als mondeling, of via internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld. De cursist voldoet de cursusgelden door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening:

NL46RABO 036 99 01 355 Kynologenclub Hoeksche Waard te Puttershoek

voor aanvang eerste les. In geval van niet tijdige betaling door de cursist beschouwt de KCHW de overeenkomst niet ontvankelijk. Alle kosten welke door de KCHW moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

 

Artikel 3: Contributie, Lidmaatschap en Cursuskosten.

Het gewone lidmaatschap bedraagt € 20,— per kalenderjaar, het gezinslidmaatschap € 7,50 per ingeschreven lid. Leden die na 1 juli van het jaar lid worden betalen de helft van dit bedrag, onder voorwaarde dat de contributie voor het volgend jaar tegelijk voldaan wordt. Dit lidmaatschap is in beginsel persoonsgebonden. Wil iemand anders van het gezin een cursus volgen, dan is het gezinslidmaatschap de aangewezen weg. U dient uw verschuldigde cursusgeld vóór aanvang van de cursus over te maken op bankrekening:

NL46RABO 036.99.01.355 Kynologenclub Hoeksche Waard te Puttershoek onder duidelijke vermelding van de betreffende cursus en naam van de hond.

Er vind geen restitutie van cursus gelden plaats voor de gemiste lessen bij onvoorziene omstandigheden zoals weersinvloeden waardoor het veld afgekeurd wordt. Restitutie van cursusgelden vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van de cursist dan wel bij ziekte van de hond.

 

Artikel 4: In aanmerking komen voor een cursus.

De KCHW geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de KCHW.

De cursist komt in aanmerking voor een cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting. Bij aanvang van de cursus moet het entingsbewijs worden overlegd. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, zal de KCHW de cursist inclusief hond uitsluiten van deelname aan de cursus.

Puppy training: De cursist komt in aanmerking voor de puppy training wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen, de leeftijd van 9 weken heeft en minimaal zijn 2e enting heeft gehad.

Gehoorzaamheid: De cursist komt in aanmerking voor de cursus vervolgopleiding gehoorzaamheid wanneer er een positief advies is van de KCHW om deel te nemen aan deze cursus.

Flyball: De cursist komt in aanmerking voor een cursus flyball wanneer de hond ouder is dan 10 maanden.

Agility: De cursist komt in aanmerking voor een cursus agility wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, boven de leeftijd van 12 maanden is en de cursus Elementaire Gehoorzaamheid heeft doorlopen. Indien de KCHW op enig moment van mening is dat agility/flyball geen juiste keuze is, op grond van gedrag, gezondheid of ras van de hond, kan de KCHW de hond uitsluiten van verder deelname en het resterende cursusgeld met aftrek van eventuele kosten retourneren.

Inenting:De cursist komt in aanmerking voor een cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting of getitterd. Bij aanvang van de cursus moet het entingsbewijs worden overlegd. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, zal de KCHW de cursist inclusief hond uitsluiten van deelname aan de cursus. 

 

Artikel 5: Cursusregels.

 •  Honden die een besmettelijke ziekte, of een vermoeden hiervan bij zich dragen (bijv. kennelhoest, een infectieziekte o.i.d) mogen geen cursus bijwonen. U bent verplicht dit aan de instructeur/trice te melden.
 • Honden dienen aangelijnd te zijn, zowel op het veld als op de parkeerplaats. Alleen met toestemming van uw instructeur kunt u de hond loslaten. Voorkom agressie tussen honden onderling. Laat honden echter ook niet met elkaar spelen tijdens de training. Puppen mogen niet bij volwassen honden in de buurt komen.
 • De cursist dient voor aanvang van de les de hond zijn/haar behoeftes te laten doen. U heeft een opruimplicht voor uitwerpselen van uw hond en dient hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld een zakje bij de hand te hebben.
 • Tijdens de lessen heeft u een gewone halsband en een normale riem van 1 á 1,5 meter nodig (dus geen slipketting of flexi-band van 5 meter of meer) Prikkelbanden zijn ten strengste verboden. Een speeltje waar de hond gek op is (geen piepdingen).
 • Een beloning voor de hond, bijvoorbeeld snoepjes.
 • Enige vorm van mishandeling op de hond is ten strengste verboden en leidt tot uitsluiting uit de les en opzegging door de KCHW van het lidmaatschap.
 • Bij verhindering van een les dit s.v.p. doorgeven aan de instructeur.
 • Bij slecht weer informeert uw instructeur u over het al dan niet doorgaan van de les. Dit kan door middel van een email, appje of per telefoon.
 • Tijdens het trainen is het verboden te roken.
 • Een beschonken/dronken cursist wordt op het trainingsveld en clubhuis geweigerd.
 • U kunt uw auto parkeren op het 2e parkeerterrein bij het Pannekoekhuis en dan lopend het pad volgen dat parallel loopt aan de provinciale weg naar ons terrein. Auto’s zijn niet toegestaan op het veld en de paden daarom heen, inclusief de toegangsweg naar het clubhuis.
 • De enige uitzondering hierop is de dienstdoende kantinemedewerker.
 • Rekening houden met de andere cursussen die op het veld worden gehouden door ruim om de andere groepen heen te lopen.
 • Raak andermans honden niet aan zonder toestemming van de eigenaar. Laat honden die vastliggen absoluut met rust.
 • Voer andermans honden niet zonder toestemming van de eigenaar.
 • Gedurende de les is het gebruik van een GSM toestel niet toegestaan en deze dienen voor aanvang van de les te worden uitgezet.
 • Honden mogen niet aan de paaltjes voor de kantine worden vastgezet, noch in het clubhuis onbeheerd worden achtergelaten.

Artikel 6: Annulering door de KCHW.

Een cursus heeft minimaal aantal deelnemers nodig voordat doorgaan plaatsvindt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat de cursus gewoon doorgang vindt.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de KCHW.

De KCHW is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de KCHW op Internet of andere publicaties binden de KCHW niet.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist.

De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(den) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de KCHW, haar vrijwilligers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt. De KCHW adviseert haar leden een goede W.A verzekering af te sluiten. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door het bestuur van de KCHW van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 9: Geschillen.

Op overeenkomsten gesloten met de KCHW is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

KCHW

Ons trainingsveld bevindt zich op het 'Recreatieoord Binnenmaas'. Voor onze cursisten is toegang en parkeren tijdens de lessen gratis.